Inschrijven

Ook mogelijk vanuit Nederland!

Inschrijvingen van nieuwe leerlingen vinden plaats gedurende het ganse schooljaar, dit geldt echter enkel voor het lopende schooljaar.

Voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar!
Leerlingen met een type basisaanbod, 1, 4 , 8 of 9 attest kunnen zich inschrijven.

Hoe wordt een leerling ingeschreven?

Om een kleuter of een leerling reglementair te kunnen inschrijven aan Bsbo Mikado, dienen een aantal documenten voorgelegd, afgeleverd of ingevuld te worden.

Dit zijn o.a.

1.Identificatiebewijs:
Bij de inschrijving van een kleuter of een leerling wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt.
Vermits voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de SIS- kaart of kids ID gevraagd. Van het bewijsstuk wordt een fotokopie genomen

2.Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs:
Voor de toelating van een kleuter en een leerling in het buitengewoon onderwijs is een inschrijvingsverslag vereist waaruit blijkt dat buitengewoon onderwijs nodig is, met aanduiding van het type dat voor de leerling aangewezen is. Voor onze school is dit het type basisaanbod, 1, 4, 8 of 9.
Dit komt overeen met de zogenaamde MLK-scholen in Nederland.

Het inschrijvingsverslag bestaat uit een attest voor type basisaanbod, 1, 4, 8 of 9 en een protocol ter
verantwoording en wordt opgesteld door een CLB of door een instelling die daarvoor wordt erkend.

3.Eventuele afwijkingen:
Ouders van leerlingen kunnen beslissen om eventueel de leerling in het lager onderwijs te houden tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het kind dertien wordt. Het volgen van lager onderwijs kan daarna nog eventueel met één schooljaar verlengd worden.
Bij elk van deze beslissingen verklaren zij schriftelijk dat ze vooraf kennis hebben genomen van en toelichting hebben gekregen bij het advies van CLB en klassenraad.
Tevens maken zij hun beslissing schriftelijk kenbaar.

4.Keuze levensbeschouwelijke vakken:
Bij de inschrijving van hun kind aan Bsbo Mikado bepalen de ouders, bij ondertekenende verklaring,
of hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen

5.Onderwijsvoorrangsbeleid:
Verklaringen voor leerlingen onderwijsvoorrang: bij het inschrijven van een leerling die aan de voorwaarden voldoet, worden de nodige documenten ingevuld en ondertekend.

6.Document schoolverandering:
Bij een inschrijving na de eerste schooldag van september, wordt duidelijk nagegaan of het om een eerste inschrijving gaat. Zo niet, dan wordt de procedure schoolverandering gevolgd.